Werkwijze

Sinds de invoering van de Wet financiële dienstverlening (Wfd) later overgegaan in de Wet Financieel Toezicht (WFT) dient de financiële dienstverlener bij de bemiddeling in zogenaamde “impactvolle producten” zich te houden aan een aantal spelregels.
Onder impactvolle producten worden verstaan de meer ingewikkelde producten zoals hypotheken, levensverzekeringen, beleggingen, woonlastenbeschermers en dergelijke.

Uw adviseur dient volgens de wet een vijftal stappen te onderscheiden in het proces:

- informeren
- inventariseren
- analyseren / adviseren
- motiveren
- noteren

Informeren
Als bemiddelaar heeft uw adviseur een informatieplicht. In het eerste gesprek dient informatie te worden gegeven over de onderneming waar u als klant mee te maken heeft. Naast mondelinge informatie dient een zogenaamde dienstenwijzer van het kantoor te worden overhandigd, waarin alle informatie over het intermediair terug te vinden is, zoals openingstijden, contactgegevens, welke producten er kunnen worden afgenomen, de klachtenregeling en dergelijke.
Daarnaast is uw adviseur verplicht meer specifiek op het product afgestemde informatie te verstrekken, zoals brochures, financiële bijsluiter, algemene voorwaarden en eventueel gemaakte berekeningen. Tenslotte is er nog informatie die bestemd is om de keuze voor u makkelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan een budgetteringslijst of een risicoprofiel.

Inventariseren
Met inventariseren wordt bedoeld dat uw adviseur aan de hand van een vraaggesprek vaststelt wat uw wensen en behoeften zijn, welke risico’s u wel of niet wilt of kunt nemen, wat uw doelstelling is en dergelijke. Vervolgens worden de gegevens vastgelegd in een wettelijk verplicht klantprofiel. In dit klantprofiel dienen in de eerste plaats de algemene gegevens te worden vastgelegd zoals n.a.w. gegevens, inkomens- en vermogenspositie, of er eventuele schulden zijn etc. Vervolgens wordt met u een aantal specifieke vragen besproken die te maken hebben met het door u gewenste product. Deze vragen dienen in ieder geval duidelijk te maken, de wet schrijft dit expliciet voor, of u al een zekere kennis of ervaring heeft met het product, wat uw doelstelling is en ten slotte welke risico’s u bereid bent te lopen. Sluit u bijvoorbeeld een hypotheek af dan zullen de vragen betrekking hebben op de te sluiten hypotheek. Mocht echter in de loop van het gesprek blijken dat er behoefte ontstaat aan een (aanvullende) verzekering om het risico van arbeidsongeschiktheid af te dekken, dan zal voor dit deel opnieuw een inventarisatie moeten plaatsvinden.
 
Analyseren / adviseren
Aan de hand van hetgeen in het inventarisatietraject is vastgesteld dient uw adviseur te bepalen welk product of welke producten het meest geschikt zijn (analyseren), waarna aan de hand van de specifieke kenmerken en de voorwaarden van ieder product afzonderlijk zal worden bepaald welke aanbieder in dit geval de voorkeur zou moeten genieten (adviseren).

Motiveren
De Wet Financieel Toezicht kent een verplichting het advies te kunnen motiveren (reproduceerbaar advies). Uw adviseur dient dan ook met redenen en argumentatie aan te geven waarom hij of zij aan de hand van de door u verstrekte gegevens voor een bepaalde aanbieder heeft gekozen. Gaat het om meerdere producten, zoals bij het sluiten van een hypotheek vaak het geval is, dan zal van ieder product afzonderlijk deze motivatie moeten plaatsvinden.

Noteren
Uw adviseur is verplicht om alle verzamelde informatie en de adviezen vast te leggen in een zogenaamd klantenadvies. Naast de concrete adviezen en de vastgelegde motivatie daarvoor, zal het klantadvies ook gebruikt worden om vast te leggen welke informatie u van uw adviseur heeft ontvangen, en welke informatie u aan uw adviseur heeft verstrekt. Dit laatste is van groot belang. Immers uw adviseur kan nooit een juist advies geven indien hij of zij niet over de volledige of juiste informatie beschikt.

Tenslotte verzoekt uw adviseur u het klantadvies samen met de eventuele partner te ondertekenen. Ook uw adviseur dient het advies mede te ondertekenen als bevestiging dat hij of zij achter het gegeven advies staat.

Bezig met laden